Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne?

Dlaczego skanowanie zdjęć?

  1. Rewolucja w świecie digitalizacji – skanowanie negatywów.
  2. Os skanowania negatywów do pięknych odbitek.
  3. Skanowanie negatywów to pierwszy krok do nowej technologii.
  4. Jak zlecić skanowanie negatywów?

 

Rewolucja w świecie digitalizacji – skanowanie negatywów

Każdy z Nas ma w domu album ze starymi zdjęciami, klisze z nie wywołanymi negatywami czy slajdy w ramkach. Wszystko to jest w oryginale i mało które zdjęcie zostały wywołane w dwóch lub 3 egzemplarzach lub zeskanowane zdjęcie jest na naszym komputerze. W momencie gdyby przytrafiło nam się jakieś nieszczęście typu pożar, powódź czy szalony członek rodziny – to jesteśmy uszczupleni o bogatą historię całej naszej rodziny.

 

Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne

Os skanowania negatywów do pięknych odbitek

Jeśli jesteśmy w posiadaniu cyfrowej wersji naszych zdjęć nic nie stoi na przeszkodzie by wywołać zdjęcia w 10 egzemplarzach i rozdać całej naszej rodzinie czyli idealny pomysł na prezent. Prawdopodobnie w zamian niektórzy członkowie rodziny zrewanżują nam się tym samym i wzbogacimy naszą kolekcję o nowe, unikatowe zdigitalizowane fotografie lub zeskanowane negatywy które jeszcze nie były wywołane.

Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne2

Łatwo powrócić do zdigitalizowanych fotografii

Wystarczy na imprezie rodzinnej dostęp do internetu i już możemy korzystać z naszych zeskanowanych zdjęć zapisanych w chmurze. Uświetnimy każde spotkanie rodzinne lub ze znajomymi pokazując im fotografie, jak nasze mamy czy wujkowie byli małymi brzdącami i spali w kołyskach.

Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne3

 

Skanowanie negatywów to pierwszy krok do nowej technologii

 

Doskonałym prezentem na urodziny starszej osoby w rodzinie jest spotkanie się w większej grupie i wyświetlenie zeskanowanych zdjęć na dużym ekranie z szczegółami o których nikt już nie pamięta. Często na takich zdjęciach obdarowani prezentem widzą pierwszy raz od 30 lat buty czy zabawki ze swojego dzieciństwa.

Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne4

 

Professional Photo Retouching, Old Photo Restoration!

Each of us has a home album with old photos, films with not caused negatives and slides in frames. All this in an original and hardly any pictures were triggered in two or three copies or scanned photo on our computer. The moment had happened to us a disaster-type fire, flood or mad family member – we are the depletion of the rich history of our entire family.

Dlaczego skanowanie zdjęć i negatywów jest fajne5

If we have the digital version of our pictures nothing stands in the way to call the shots in 10 copies and distribute our whole family or a perfect gift idea. Probably in return some family members reciprocate the same to us and enrich our collection with new and unique digitized photographs or scanned negatives that have not yet been called.
It’s easy to return to digitized photograph


Just for a family party access to the Internet and now we can enjoy our scanned images stored in the cloud. Uświetnimy any family gathering or with your friends by showing them photographs, as our mothers and uncles were little toddlers and sleep in cradles.

The perfect birthday gift for an elderly person in the family is meeting people in a group and display the scanned images on the big screen with the details about which no one remembers. Often such photographs blessed with a gift they see for the first time in 30 years shoes or toys from your childhood.

Gift Idea

Fotos ¿Por qué escaneo?Cada uno de nosotros tiene un álbum de casa con fotos antiguas, películas con negativos y diapositivas no causados ​​en marcos. Todo esto en una foto original y casi ninguna de las imágenes se desencadenaron en dos o tres copias o escaneado en nuestro ordenador. El momento había pasado a nosotros un tipo de desastres incendio, inundación o familiar locos – somos el agotamiento de la rica historia de nuestra familia entera.

Si tenemos la versión digital de nuestros cuadros nada se interpone en el camino a la última palabra en 10 copias y distribuir nuestra familia entera o una idea para un regalo perfecto. Probablemente a cambio algunos miembros de la familia corresponder el mismo para nosotros y enriquecen nuestra colección de fotografías digitalizadas nuevas y únicas o negativos escaneados que aún no han sido llamados.
Es fácil volver a fotografía digitalizada

Sólo por un acceso fiesta familiar a Internet y ahora podemos disfrutar de nuestras imágenes escaneadas almacenadas en la nube. Uświetnimy cualquier reunión familiar o con tus amigos por mostrándoles fotografías, como nuestras madres y tías eran pequeños niños y dormir en cunas.

El regalo de cumpleaños perfecto para una persona mayor en la familia se reúne la gente en un grupo y mostrar las imágenes escaneadas en la gran pantalla con los detalles acerca de la que nadie se acuerda. A menudo tales fotografías bendecido con un don que ven por primera vez en 30 años los zapatos o juguetes de su infancia.

Warum Scannen von Fotos?Jeder von uns hat ein Haus-Album mit alten Fotos, Filme mit nicht verursacht Negative und Dias in den Rahmen. All dies in einem Original und kaum Bilder wurden in zwei oder drei Kopien ausgelöst oder gescannte Bilder auf unserem Computer. Der Augenblick war für uns eine Katastrophe vom Typ Feuer, Hochwasser oder mad Familienmitglied passiert – wir sind der Abbau der reichen Geschichte der unsere ganze Familie.

Wenn wir die digitale Version der Bilder steht nichts mehr im Weg, um die Aufnahmen in 10 Kopien anrufen und vertreiben unsere ganze Familie oder eine perfekte Geschenkidee. Wahrscheinlich im Gegenzug einige Familienmitglieder erwidern die selben uns und bereichern unserer Sammlung mit neuen und einzigartigen digitalisierten Fotografien oder gescannten Negative, die noch nicht aufgerufen wurden.
Es ist einfach, zu digitalisiertes Foto zurück

Nur für eine Familienfeier Zugriff auf das Internet und jetzt können wir genießen Sie unsere gescannten Bilder in der Cloud gespeichert. Uświetnimy jedem Familientreffen oder mit Ihren Freunden, indem er ihnen Fotografien, wie unsere Mütter und Tanten waren kleine Kleinkinder und Schlaf in Wiegen.

Das perfekte Geburtstagsgeschenk für eine ältere Person in der Familie ist, Leute zu treffen, in einer Gruppe und die gescannten Bilder auf dem großen Bildschirm angezeigt werden mit den Details über die niemand erinnert. Oft sind solche Aufnahmen mit einem Geschenk, das sie zum ersten Mal in 30 Jahren Schuhe oder Spielzeug aus Ihrer Kindheit zu sehen gesegnet.

Jak zlecić skanowanie negatywów?

Chcesz zlecić wykonanie skanowania zdjęć,slajdów lub negatywów? Wykonujemy prace w terminach i bez zadawania zbędnych pytań. Dla stałej współpracy oferujemy indywidualne warunki i terminy realizacji.

kontakt@digitalizowanie.pl (czynny 24h/7)
Tel.: 12 632 70 99
Pn.-Pt.: 8:00-18:00
Sob.: 9:00-14:00

Następnie wyślij do skanowania: slajdy, negatywy, klisze, zdjęcia lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

2

Polecamy również polubić nasze nowe konto na FB